Sağlık Hukuku

Sağlık hizmeti alan, sunan, bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan hukuk disiplinidir. Özel hukukun uzmanlık gerektiren alt dallarından biridir. Sağlık Hukuku dar anlamda hasta haklarından; geniş anlamda sağlık çalışanlarının hakları, hekimlerin idari, cezai ve hukuki sorumlulukları, özel sağlık kuruluşları ve idare arasında meydana gelen uyuşmazlıkları gibi hususları da içermektedir.  Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda bulunan genel hükümler hekimlerin sorumluluklarının belirlenmesi bakımından uygulama alanı bulmaktadır. Türk hukukunda ayrıca 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da hekimlerin görev ve sorumluluklarını belirleyen temel mevzuatlardan olup sağlık hukuku açısından da yol gösterici niteliktedir. Yine bir takım uluslararası sözleşmelerle bu hukuk dalı şekillenmektedir.

Örneğin 04.04.1997 tarihinde imzalanan ve 09.12.2003 tarihinde 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren ve iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa Biyotıp Sözleşmesi hasta-hekim ilişkilerinde yol gösterici nitelikte olan bir diğer mevzuattır. Hekimlerin yerine getirmekte oldukları görevlerine ilişkin olarak teknolojide ve tıp alanın meydana gelen gelişmeler hekimlerin etik sorumluluğunu da gündeme getirmiş durumdadır. Çeşitli Kurumlarda oluşturulan Etik Kurulları yapılacak olan tıbbi çalışmaların uygunluğu konusunda kararlar almaktadır. Alınan bu kararlar, yapılan uygulama ve çalışmaların değerlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Sağlık hukuku; hukuk, idari ve ceza yargısı ile çoğu zaman iç içe geçmiş durumdadır.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog