İşçinin Fesih Sonrası Başka Bir İşyerinde Çalışması Yargıtay Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2015/30955 E., 2015/34285 K. 03.12.2015 T.

ALAN             : İŞ HUKUKU

KONU            : İşçinin fesih sonrası başka bir işyerinde çalışması, davalı işverence yapılan feshi ortadan kaldırmaz.

ÖZET             “Feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükü işverene ait olup, işveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Davalı işveren iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği savunmasına bulunmamıştır. Davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilen yazılı bir fesih bildirimi bulunmadığı gibi davalı işverenin feshin geçerli bir nedene dayandığını da ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Davalı tarafça her ne kadar davacının dava dışı B. şirketinde çalışmasının devam ettiği iddia edilmiş ise de, davacının davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin sona erdirildiği sabittir. İşçinin fesih sonrası başka bir işyerinde çalışması, davalı işverence yapılan feshi ortadan kaldırmaz.”

K A R A R     

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin İ. şubesinde proje müdürü ve LPG uzmanı olarak çalıştığını, aralarında müşavirlik anlaşması varmış gibi gösterildiğini, gerçekte işe girdiği tarihten bu yana davalının emir ve talimatları altında çalıştığını, izin haklarının ve mesailerinin davalı tarafından düzenlendiğini, davalının bir kısım çalışanlarının sigortasını başka işyerlerinden gösterdiğini, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek; feshin geçersizliğinin tespitine, müvekkilinin işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının 8 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacı ile aralarında hizmet sözleşmesi bulunmadığını, müvekkilinin dava dışı B. Şirketi´nin Türkiye hisselerini devraldığını, B.´ye iş yaptıklarını, davacı ile müşavirlik hizmet alım sözleşmesi yaptıklarını, bu kapsamda davacının yaptığı işin karşılığını fatura kesmek suretiyle aldığını, dava dışı B. ile müvekkili şirket arasındaki sözleşmenin 31/12/2014 tarihinde sona erdiğini, bu durumu davacıya 15/12/2014 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ile önceden bildirildiğini, davanın süresinde açılmadığını ve davacının yine firma olarak BP ile çalışmasına devam ettiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu´nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu´nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir.

Somut olayda; işe iade davası 29.01.2015 tarihinde açılmıştır. Davalı işveren tarafından noter aracılığı ile 11.12.2014 tarihinde gönderilen fesih ihtarnamesi incelendiğinde, muhatabın A. İnşaat ve Tic Ltd Şti olarak gösterildiği ve bu işyerinin adresine tebliğe çıkarıldığı anlaşılmıştır. Dolayısı ile davacı işçiye usulüne uygun olarak gönderilmiş ve tebliğ edilmiş bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükü işverene ait olup, İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Davalı işveren iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği savunmasına bulunmamıştır. Davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilen yazılı bir fesih bildirimi bulunmadığı gibi davalı işverenin feshin geçerli bir nedene dayandığını da ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Davalı tarafça her ne kadar davacının dava dışı B. şirketinde çalışmasının devam ettiği iddia edilmiş ise de, davacının davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin sona erdirildiği sabittir. İşçinin fesih sonrası başka bir işyerinde çalışması, davalı işverence yapılan feshi ortadan kaldırmaz.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 582.50 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak 03.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Yasadışı Bahis Nedeniyle Banka Blokesi ve Müsadere
    Yasadışı Bahis Nedeniyle Banka Blokesi ve Müsadere konusu ile ilgili aradığınız tüm bilgiler ve işinin uzmanı avukatlarımızdan profesyonel destek için hemen içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
  • Yasadışı Bahis Nedeniyle Mal Varlığı Tedbir Koyulması
    Yasadışı Bahis Nedeniyle Mal Varlığı Tedbir Koyulması problemi ile karşı karşıya kalanlar için Hasgül Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile sizlere Türkiye´nin her yerinde hizmet verebilmektedir.
  • İnfaz Yasası Değerlendirme
    İnfaz Yasası Değerlendirme ile ilgili bu makalemizi inceleyebilirsiniz. Hasgül Hukuk Bürosu ülkemizin gündeminde olan konu ile ilgili bir içerik paylaştı..
Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog