İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. Temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.” denilerek işçi ve işyeri tanımı yapılmıştır. Kanunda yapılan tanımda belirtilen iş sözleşmesi herhangi bir şekil şartına tabi değildir.

İş hukuku kendi içinde ikiye ayrılır.

1. Bireysel İş Hukuku: Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Konuları olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.

2. Toplu İş Hukuku: Genellikle büyük işletmelerde işçi, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

İş sözleşmesi karşılıklı edim içeren tam iki taraflı sözleşmedir. İş sözleşmesi ile temel olarak iki borç ortaya çıkar. Bunlar, işçinin iş görme borcu ve işverenin ücret borcudur. Bunun dışında işçi ve işveren açısından birçok borç iş sözleşmesi ile doğmaktadır.

Çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi gibi konular iş hukukunun konusu alanına girmektedir.

İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar temelde iş akdinin feshi ve hizmet tespiti noktalarında yoğunlaşmaktadır. Hasgül Hukuk Bürosu olarak gerek işçi gerek işveren yönünden iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik hukuki destek müvekkillerimize sağlanmaktadır.
 

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog