İdare ve Vergi Hukuku

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır.

İdare, devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. Fonksiyonel anlamda idare ile kastedilen ise kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir.

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde dolayısıyla idare hukukunun ilkelerinin belirlenmesi ve kaynaklarının yorumlanmasında yetkili yargı kolu  İdari Yargıdır. İdari Yargı; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinden oluşmaktadır.

VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku ise, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergi, resim, harç ve şerefiye gibi tüm kamu gelirlerini içeren, söz konusu vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür.

Vergi Hukuku, ticaret hayatının devletle olan en önemli kesişim noktasıdır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, stopaj, katma değer vergisi gibi pek çok vergi kaleminde idarenin vergi mükellefine, tahakkuk ettirdiği vergi asılları ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizlerinin ihbarıyla başlayan süreçte Vergi Dairesi, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde, itiraz, uzlaşma, dava gibi aşamaların tamamı Vergi Hukukunun inceleme alanına girmektedir.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog